Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BS 15
Publicatiedatum
01-07-2020
Einddatum
12-08-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit en een verklaring van geen bedenkingen (hierna; VVGB) van de gemeenteraad.
De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van het appartementencomplex Dinkelstaete met 22 appartementen. Het gebouw is gelegen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser. Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie H, nummer 9900. Deze aanvraag is in onze systemen geregistreerd onder zaaknummer 19Z03373.
Het definitieve besluit van de omgevingsvergunning, het besluit van de VVGB van de gemeenteraad, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 ter inzage. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
-     de naam en het adres van de indiener;
-     de dagtekening;
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
-     de gronden van beroep.
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen;
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.