Besluit verlengen beslistermijn op een perceel kadastraal bekend sectie A, nummer 3473 aan de Lomanskamp in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Losser A 3473
Publicatiedatum
04-09-2020
Einddatum
16-10-2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend sectie A, nummer 3473 aan de Lomanskamp in Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 21 oktober 2020.
Datum bekendmaking 4 september 2020.

 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.