Besluit omgevingsvergunning Koopsweg 12 en 12A, 7587 PM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7587PM 12
  • 7587PM 12 a
Publicatiedatum
03-12-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Koopsweg 12 en 12A, 7587 PM de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuur ter vervanging van bestaande opstallen op het perceel Koopsweg 12 en 12A, 7587 PM de Lutte.

Procedure

Datum bekendmaking 3 december 2020.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl