Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser H 9900
Publicatiedatum
09-07-2020
Einddatum
20-08-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

 

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning, tweede fase te verlenen voor het bouwen van het appartementencomplex Dinkelstaete met 22 appartementen. De vergunning wordt in deze fase verleend voor de bouw (technische) activiteiten. Het gebouw is gelegen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser. Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie H, nummer 9900. Deze aanvraag is in onze systemen geregistreerd onder zaaknummer 20Z01065.
Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 16 juli mei 2020 tot en met woensdag 27 augustus 2020 ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.

 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. De zienswijze kunnen in deze tweede fase alleen gericht worden tegen de bouw (technische) activiteiten.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, dan kan u contact opnemen met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377391.