Besluit Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) perceel Gildehauserweg 35, 7581 PE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PE 35
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Besluit Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) perceel Gildehauserweg 35, 7581 PE Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen op het perceel Gildehauserweg 35,  7581 PE Losser.
    Datum bekendmaking 3 oktober 2019.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.