Verlengen beslistermijn Lossersedijk 36, 7587 RD de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-12-2018
Einddatum
01-02-2019
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Lossersedijk 36, 7587 RD de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik op het perceel Lossersedijk 36, 7587 RD de Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 4 februari 2019.
Datum bekendmaking 21 december 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.