Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toekomstig adres Scholtinkstraat 29 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser I 9144
Publicatiedatum
08-05-2019
Einddatum
19-06-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning, tweede fase te verlenen voor het bouwen van een woning met een schuur op een perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie I, nummer 9144, toekomstig adres Scholtinkstraat 29 in Losser.
Dit besluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 9 mei tot en met woensdag 19 juni 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 

De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die: 
•    tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
•    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen;
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Dit geldt niet voor een omgevingsvergunning, eerste fase. Deze treedt op grond van artikel 6.3, van de Wabo pas op dezelfde dag als de omgevingsvergunning, tweede fase in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.