Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NG 105
Publicatiedatum
20-06-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juni 2019 het  bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.Bp008vpPH03-0401 ligt met ingang van van donderdag 20 juni 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Kantoor’ naar de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van het perceel Bentheimerstraat 105 De Lutte.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte” kan met ingang van donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan vanaf donderdag 20 juni 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 1 augustus 2019, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 19 juni 2019
Publicatie
1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.    Staatscourant

Bijlagen