Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde naast Lutterstraat 61 te Losser

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BT 61
Publicatiedatum
28-02-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde naast Lutterstraat 61 te Losser

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voor een nieuw te bouwen woning op het perceel naast Lutterstraat 61 te Losser een hogere grenswaarde van 53 dB definitief heeft vastgesteld met betrekking tot wegverkeerslawaai op de Lutterstraat.

Beschrijving

Ter inzagelegging

Dit definitieve besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 februari tot en met woensdag 10 april 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.

Procedure

Beroep

Tegen het definitieve besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.

Losser, 27 februari 2019

Publicatie

1.         De week van Losser
2.         www.losser.nl
3.         Staatscourant

Bijlagen