Vastgesteld bestemmingsplan “ Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RV 57
Publicatiedatum
25-09-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “ Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57  Beuningen”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het  bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude dijk 57 Beuningen ” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van van donderdag 26 september 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de de bouw van een extra bijgebouw op het perceel Oude Dijk  57 te Beuningen.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen” kan met ingang van 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht  kan vanaf  26 september 2019 tot en met 6 november 2019 tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA   's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 7 november 2019, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 25 september 2019

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen