Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de locatie Boerskotten in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 4613
Publicatiedatum
25-09-2019
Einddatum
06-11-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor diverse aanleg- en kapwerkzaamheden voor het realiseren van nieuwe 2 poelen en het verruimen van 4 bestaande poelen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Boerskotten in de Lutte. Kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 4613 en nabij liggende percelen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 19Z01165.
 Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes. 
 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.