Besluit omgevingsvergunning Staringgroeve, kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4390

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 4390
Publicatiedatum
11-07-2019
Einddatum
22-08-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verplaatsen van een omheining en het uitvoeren van stratigrafisch onderzoek op het perceel lokaal bekend Staringgroeve, kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4390.
Datum bekendmaking 11 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.