Gewijzigd vastgesteld Uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” en vaststelling hogere grenswaarde geluid

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581WB 2
Publicatiedatum
18-09-2019
Kaart behorende bij: Gewijzigd vastgesteld Uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” en vaststelling hogere grenswaarde geluid

Met ingang van 19 september 2019 ligt gedurende zes weken voor iedereen ter inzage:

  • het uitwerkingsplan Losser dorp, uitwerkingsplan De Saller 2C.

Beschrijving

Dit plan voorziet in de bouw van ongeveer 87 woningen in fase 2C van de woonwijk De Saller in Losser. Het gaat globaal om het gebied ten noorden van de Havezatensingel en ten westen van het Sallers Kerkepad. Op dit gebied ligt al een globale woningbouwbestemming die middels het uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” wordt uitgewerkt in een gedetailleerd bestemmingsplan, waarin het stratenpatroon, de bouwstroken, het openbare groen, enzovoorts worden vastgelegd. Het plan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat enkele regels op ondergeschikte onderdelen zijn aangepast en dat de bouwstroken op ondergeschikte onderdelen zijn aangepast ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan.

besluit tot vaststelling hogere grenswaarde geluid

Om de bouw van circa 16 woningen aan de Havezatensingel in het uitwerkingsplan De Saller 2C te Losser mogelijk te maken is door het college van burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde geluid van 53 dB vastgesteld met betrekking tot wegverkeerslawaai op de Havezatensingel.

Inzage

Het uitwerkingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde geluid kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het besluit kan op deze site worden bekeken.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken:

  • kan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze over het uitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen schriftelijk beroep instellen tegen het uitwerkingsplan;
  • kan een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het uitwerkingsplan zijn aangebracht schriftelijk beroep instellen tegen de wijzigingen;
  • kan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde geluid in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk beroep instellen tegen de vaststelling van de hogere grenswaarde geluid;

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep  heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd  te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde geluid treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waar beroep tegen is ingesteld niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie

1.            De week van Losser van woensdag 18 september 2019
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant van woensdag 18 september 2019

Bijlagen