Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ Losser

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581PZ 117 A
Publicatiedatum
16-10-2019
Einddatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor: 
 

Beschrijving

De nieuw te bouwen woning op het perceel Oldenzaalsestraat 117A in Losser een hogere grenswaarde van 58 dB(A) vast te stellen.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.