Besluit omgevingsvergunning Tweelenbeecke 12, 7586 AZ Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586AZ 12
Publicatiedatum
07-10-2019
Einddatum
18-11-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Tweelenbeecke 12, 7586 AZ Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de sportveldverlichting aan 1 zijde en nieuw aan te leggen sportveldverlichting aan de andere zijde van het hockeyveld op het perceel Tweelenbeecke 12, 7586 AZ Overdinkel.
Datum bekendmaking 7 oktober 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.