Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Duivelshofbosweg 2, 7587 PP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587PP 2
Publicatiedatum
15-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Duivelshofbosweg 2, 7587 PP de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, en het verbouwen van een boerderij tot een woning met een verkooppunt voor ijs. De aanvraag heeft betrekking op het perceel Duivelshofbosweg 2, 7587 PP de Lutte. De aanvraag heeft zaaknummer “18Z03813”;
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes. De bescheiden kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.