Gemeente Losser “Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LA 21 A
Publicatiedatum
13-11-2019
Kaart behorende bij: Gemeente Losser  “Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 14 november 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het “ontwerp-wijzigingsplan Kraal De Kunne“.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het Dinkeldal is aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor een Natura 2000-gebied gelden instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en habitatrichtlijnsoorten welke zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit. Om deze doelstellingen te halen worden maatregelen getroffen die effect kunnen hebben op de gronden in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied. Dit wijzigingsplan voorziet in een functieverandering voor een gedeelte van de gronden van natuurcamping De Kunne. De huidige bestemming ' Agrarisch 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Natuur - Natuur bos'.

Deze functieverandering draagt bij aan het behalen van de doelstellingen voor het Natura 2000-gebied Dinkelland. Van belang is ook dat de functiewijziging een gunstige invloed heeft op de Dinkel en daarmee op de doelen die voor de Dinkel gelden vanuit de Kaderrichtlijn Water. Het plangebied is gelegen nabij Zandhuizerweg 21A te De Lutte.

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerp-wijzigingsplan kan met ingang van 14 november 2019 tot en met 26 december 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlage kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerp-wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van b&w van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 november 2019

Publicatie
1.         De week van Losser
2.         www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.         Staatscourant
4.         Publicatiebord

Bijlagen