Kennisgeving uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers

Type bekendmaking
huisafval
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
11-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening voornemens is om vast te stellen:
 

Beschrijving

Het definitieve Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal nabij de Beuningerstraat in  Beuningen en nabij de Arkelstein in Losser.
Het bovengenoemde definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.