Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Oldenzaalsestraat 135, B 7581 PZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581PZ 135
Publicatiedatum
11-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Oldenzaalsestraat 135, B 7581 PZ Losser

Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor brandveilig gebruiken van een gebouw op de locatie, Oldenzaalsestraat 135, B 7581 PZ Losser. De aanvraag heeft zaaknummer “19Z01509”.
Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.