Verlengen beslistermijn op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 2594 aan de Honingloweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Losser H 2594
Publicatiedatum
02-07-2019
Einddatum
13-08-2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van gronden ten behoeve van het inrichten van een opslagdepot voor de tijdelijke opslag van vrijkomende partijen zand op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 2594 aan de Honingloweg in Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 17 augustus 2019.
Datum bekendmaking 2 juli 2019.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.