Verlengen beslistermijn op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummers 3253 op het terrein van de Tankenberg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Losser E 3253
Publicatiedatum
26-02-2019
Einddatum
09-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 3253 op het terrein van de Tankenberg in de Lutte.. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 8 april 2019.
Datum bekendmaking 26 februari 2019.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.