Kennisgeving definitief besluit reguliere procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Teylerstraat 4, 7581 AH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AH 4
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit reguliere procedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Teylerstraat 4, 7581 AH Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel Teylersstraat 4, 7581 AH Losser. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer “17Z02004”. 
Datum bekendmaking 31 mei 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Het definitief besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 juni 2018 tot en met woensdag 18 juli 2018 ter inzage. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.