Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers

Type bekendmaking
huisafval
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
02-05-2018
Einddatum
13-06-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening heeft vastgesteld:
 

Beschrijving

Het Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal.
Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 3 mei 2018 tot en met dinsdag 12 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. 
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
de gronden van beroep. 
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.