Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29 Overdinkel

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RE 29
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29  Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

Beschrijving

Het wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29 Overdinkel op 21 augustus 2018 is vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen op het ontwerp wijzigingsplan aangebracht.
 

Procedure

Het vaststellingsbesluit met het wijzigingsplan ligt met ingang van 30 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Het wijzigingsplan voorziet er in dat de agrarische bedrijfsbestemming aan de Ruhenbergerweg 29 te Overdinkel wordt gewijzigd in Woondoeleinden.  Het plan beoogt de sloop van alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken behalve de bestaande bedrijfswoning met bijgebouw. De bouw van één extra woning wordt planologisch mogelijk gemaakt.

In de periode dat het wijzigingsplan ter inzage ligt, kan degene die kan aantonen dat hij/zij niet in staat is geweest om tegen het ontwerp wijzigingsplan  een zienswijze in te dienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtsprak van de Raad van State.
Ook kunt u tijdens deze vorengenoemde periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt  in werking op de dag na de dag waar op de beroepstermijn afloopt. U vindt  de stukken ook www.ruimtelijkeplannen.nl
Losser, 29 augustus 2018

Publicatie
1. De week van Losser
2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant