Besluit omgevingsvergunning Teylerstraat 4, 7581 AH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AH 4
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Teylerstraat 4, 7581 AH Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het restaureren van het Teylershuis op het perceel Teylersstraat 4, 7581 AH Losser, kadastraal bekend onder LSR00, sectie N, nummer 3354.

Datum bekendmaking 15 augustus 2018

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.