(Rectificatie) Kennisgeving definitief uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7588PL 31
  • 7588PH 12
Publicatiedatum
25-10-2018
Kaart behorende bij: (Rectificatie) Kennisgeving definitief uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het project verplaatsing pluimveebedrijf Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, en heeft betrekking op de volgende percelen:

  • Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummers 63 en 617
  • Beuningerveldweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 272 (ged.).
  • Bentheimerdijk 12/ Mensmansweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 623.

Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z02039.

De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 25 oktober tot en met woensdag 5 december 2018 ter inzage in ter inzage in ’t Lossers hoes. De bescheiden kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Beroep

Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.