Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening landgoed Teussink

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587RC 16
Publicatiedatum
20-02-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening landgoed Teussink

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 6 februari 2018  het bestemmingplan “Buitengebied, partiële herziening landgoed Teussink “ heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied,  partiële herziening landggoed Teussink  met bijbehorende stukken ligt met ingang van 22  februari 2018  gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de wjiziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar Wonen op het perceel aan de Lossersedijk 16 te De Lutte. De sloop van opstallen en de bouw van een nieuwe woning wordt mogelijk gemaakt. 

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 4 april 2018  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 21 februari 2018

Publicatie
1.            De week van Losser,
2.            Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord