Verlengen beslistermijn Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksvoorschriften van een bestemmingsplan ten behoeve van het aanleggen van een inrit en parkeerplaatsen op gronden nabij het perceel Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 23 juli 2018.
Datum bekendmaking 11 juni 2018.

 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.