Vaststelling bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Oldenzaalsestraat 71 te Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AT 71
Publicatiedatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “Losser dorp,  partiële  herziening Oldenzaalsestraat 71 te Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 20 september 2019 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Oldenzaalsestraat 71 Losser”. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 11 september 2018 ongewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan beoogt de de bouw 3 woningen en een fysiotherapie ruimte mogelijk te maken op het perceel van voormalig café de Klomp en de naastgelegen woning aan de Oldenzaalsestraat 71 te Losser.

Inzien bestemmingsplan

bestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 19 september 2018

Publicatie

1. De week van Losser
2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant

Bijlagen