Weigeringsbesluit aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 134, 7581 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581PL 134
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Weigeringsbesluit aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 134, 7581 PL Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van twee berken op het perceel Lutterstraat 134, 7581 PL Losser.
Datum bekendmaking 12 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.