Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is een ontheffing sluitingsuur verleend aan:
 

Beschrijving

AJC’96, de heer V. Groenewoud, Bookholtlaan 1, 7581 BB in Losser ten behoeve van het AJC tournament op zaterdag 9 juni is de sportkantine geopend van 19.00 uur tot 01.00 uur¹.
Datum bekendmaking 11 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.