Vastgesteld “Bestemmingsplan Luttermolenveld, 4e partiele herziening”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587RG
Publicatiedatum
17-04-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld “Bestemmingsplan Luttermolenveld, 4e partiele herziening”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 13 maart 2018 het “Bestemmingsplan Luttermolenveld, 4e partiele herziening” heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 19 april 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan
Op de hoek Rosmolen – Waterradmolen in Luttermolenveld bevindt zich een kavel die deels ingericht is als speelveld/speelvoorziening. Het overige deel van de kavel is aangewend voor de bouw van zogenaamde carréwoningen, waar veel vraag naar is vanuit de markt. Deze woningen zijn deels gerealiseerd ter plaatse van het speelveld, om zodoende de stedenbouwkundige opzet van de omgeving op een passende wijze voort te zetten. Er is overeen gekomen dat indien het speelveld bebouwd wordt, dit gecompenseerd dient te worden. De compensatie vindt plaats op een kavel van gelijke grootte ter plaatse van de hoek Rosmolen – Stellingmolen. Om dit gewijzigde gebruik ook planologisch te regelen dient het geldende bestemmingsplan “Luttermolenveld” herzien te worden.

Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 31 mei 2018 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Beroep

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld. Daarom staat geen beroep open tegen gewijzigd vastgestelde planonderdelen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Losser, 18 april 2018

Publicatie
1.            De Week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen