Verlengen beslistermijn Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7585PG 16
Publicatiedatum
10-10-2018
Einddatum
21-11-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding en het plaatsen van lichtmasten op het perceel Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 30 oktober 2018.
Datum bekendmaking 28 september 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.