Besluit omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RE 21
Publicatiedatum
12-09-2018
Einddatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen voor wijziging  c.q. uitbreiding van de inrichting maatschap Luijerink aan de Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel  met een monovergister voor dierlijke mest en hiermee gecombineerde mestverwerkingsinstallatie.
Datum bekendmaking 11 september 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.