Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587PJ 151
Publicatiedatum
12-12-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer een besluit heeft genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkelingen binnen het “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte”.

Beschrijving

Het voorgenoemde bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw landgoed, waarbij twee woningen worden gerealiseerd, 4,5 hectare nieuwe natuur wordt aangelegd en het geheel wordt opgesteld voor publiek.

Overeenkomstig de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet het bevoegd gezag bepalen of voor de beoogde ontwikkeling een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldnotitie heeft het college op 4 december 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Stukken inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 december 2018 tot en met 25 januari 2018 (zes weken) in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Bijlagen