Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8819 in Losser.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 8819
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw, het verbouwen van de huidige bedrijfswoning tot een bedrijfsgebouw, het herbouwen van een bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen op het perceel Oldenzaalsestraat 135c, 7581 PZ Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8819.
Datum bekendmaking 22 december 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.