Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Volterdijk 6, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PS 6
Publicatiedatum
07-02-2018
Einddatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Volterdijk 6, 7588 PS Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt voor het wijzigen van de inrichting:

Beschrijving

Volterdijk 6, 7588 PS Beuningen. 
Datum bekendmaking 23 januari 2018.

Procedure

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht een belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kan bezwaar of beroep worden ingediend bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.
Behoudens bovenstaande kunnen belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER.