Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, op een perceel kadastraal bekend sectie H, nummers 9526, 8929, 9388 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser H 9526
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 9526, 8929 en 9388, toekomstig adres aan de Havenzatensingel in Losser te verlenen.Het bovengenoemde ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 18 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.