Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18 Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PG 18
Publicatiedatum
07-11-2017
Einddatum
19-12-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18 Losser

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18 Losser met ingang van 9 november 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Beschrijving

Het wijzigingsplan voorziet er in dat de agrarische bedrijfsbestemming aan de Gildehauserweg 18 te Losser wordt gewijzigd in Woondoeleinden.  Het plan beoogt de sloop van alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken behalve de bestaande bedrijfswoning met bijgebouw. De bouw van één extra woning wordt planologisch mogelijk gemaakt.

In de periode dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of   mondeling reageren.

Wilt u reageren op het wijzigingsplan ?

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB  Losser.

Wilt u mondeling uw zienswijze naar voren brengen dan kunt u terecht bij de heer G.Kwekkeboom tel 06 12703580. U kunt ook mailen naar g.kwekkeboom@losser.nl

Procedure

Het ontwerp wijzigingsplan ligt met  de bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis te Losser aan het Raadhuisplein 1 te Losser. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Losser, 8 november 2017

Bijlagen