Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg 1-1A De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587ND 3
Publicatiedatum
07-06-2017
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg 1-1A De Lutte

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 23 mei 2017  het bestemmingplan “ Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg 1-1A De Lutte ”heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft een wijziging van de bestemming “Bedrijf” voor  de percelen Bentheimerstraat 31-33 en Hanhofweg 1-1A  te de Lutte.  De bestaande  woningen Bentheimerstraat 31-33 en Hanhofweg 1 worden bestemd tot ‘Wonen”en de voormalige drukkerij met kapschuur Hanhofweg 1A wordt bestemd  to t “Recreatie- Verblijfrecreatie”  aansluitend aan  het naastgelegen recreatie terrein “het Keampke”, Hanhofweg 5.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie
1.            De week van Losser 7 juni 2017
2.            Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen