Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Waterradmolen 3 en 3A in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser G 3673
Publicatiedatum
01-06-2017
Einddatum
13-07-2017

Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een dubbel blok op de locatie Waterradmolen 3 en 3a in de Lutte, kadastraal bekend onder LSR0, sectie G, nummer 3660 en 3673.

De aanvraag heeft zaaknummer “17Z00874”.
Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 1 juni 2017 tot en met woensdag 12 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.