Besluit tot verwijderen van een aanhanger aan de Herman ter Hoentelaan in Losser

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581DA 42
Publicatiedatum
22-03-2017
Einddatum
07-04-2017
Kaart behorende bij: Besluit tot verwijderen van een aanhanger aan de Herman ter Hoentelaan in Losser

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare-parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Beschrijving

Op de parkeerplaats aan de Herman ter Hoentelaan grenzend aan nummer 42 in Losser staat al geruime tijd een bruine houten aanhanger zonder kenteken.
Van de aanhanger wordt in de buurt hinder ondervonden.
De eigenaar van deze aanhanger wordt gelast deze te verwijderen en verwijderd te houden vóór 7 april 2017. Indien na deze datum de aanhanger niet verwijderd is, wordt de aanhanger van gemeentewege verwijderd, opgeslagen en indien nodig vernietigd of verkocht na 13 weken. De gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar van de aanhanger.

Procedure

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.