Ontwerp "Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser"

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 3
Publicatiedatum
27-09-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp "Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser"

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 28 september 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt de ontwerp “Notitie karaktersitieke gebouwen centrum Losser”.

Beschrijving

Omschrijving

De gemeenteraad van Losser heeft op 16 december 2014 een ‘motie authentieke panden’ aanvaard. In deze motie wordt aan het college verzocht een regeling op te nemen voor bescherming / sloop van karakteristieke panden in het bestemmingsplan voor het centrum van Losser. Vervolgens is door Het Oversticht een inventarisatie verricht naar welke panden als ‘karakteristiek’ zijn aan te merken. Uiteindelijk is in de ‘Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser’ vastgelegd op welke wijze de karakteristieke gebouwen in het nog te actualiseren bestemmingsplan Losser centrum planologisch worden beschermd. De notitie wordt tezijnertijd geïmplementeerd in het nog te actualiseren bestemmingsplan Losser centrum. 

Ter inzage

Het papieren exemplaar van de ontwerp-notitie ligt voor een ieder tot en met 9 november 2017 ter inzage bij de receptie tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. De notitie met bijlagen kan ook via deze website digitaal worden ingezien.

Zienswijze

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid krijgen hun zienswijzen daarover kenbaar te maken. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

Procedure

Daarom ligt met ingang van 28 september 2017 tot en met 9 november 2017 de ontwerp “Notitie karaktersitieke gebouwen centrum Losser”  bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage.

De genoemde ingezetenen en belanghebbenden kunnen, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp-notitie. Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 28 september 2017

Bijlagen