Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RK 3
Publicatiedatum
21-12-2017
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad  het bestemmingplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen  gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen  met bijbehorende stukken ligt  met ingang van 28 december 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van het kampeerterrein aan de Kampbrugweg 3 te Beuningen ten behoeve van de bouw van een viertal recreatiewoningen.

Wijzigingen
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat de regels zijn gewijzigd zodat de bebouwing ten opzichte van de perceelsgrens tenminste op 2 meter afstand moet plaatsvinden. In het ontwerp bestemmingsplan was in de regels opgenomen dat bebouwing tot in de perceelsgrens toegestaan.

Inzien bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 7 februari  2018  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep  heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd  te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 27 december 2018

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen