Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Waterradmolen 3 en 3A in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7587SJ 3
  • 7587SJ 3 A
Publicatiedatum
27-07-2017
Einddatum
07-09-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Waterradmolen 3 en 3A in De Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een dubbel blok op de locatie, Waterradmolen 3 en 3a, 7587 SJ De Lutte. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer “17Z00874”.

Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 27 juli 2017 tot en met woensdag 6 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de gronden van beroep.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.