Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat 52

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AD 52
Publicatiedatum
24-03-2017
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat 52

De gemeenteraad van Losser heeft op 7 maart 2017 het bestemmingplan De Lutte, partiële herziening Dorpstraat 52 gewijzigd vastgesteld. Het plan ligt met ingang van 24 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 12 woningen op het terrein van de voormalige maalderij aan de Dorpstraat 52 in De Lutte en in de herbestemming van de bijbehorende bedrijfswoning in een reguliere woning.

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat in het plan opgenomen bestemmingen met maximaal enkele tientallen centimeters zijn verschoven om een naadloze aansluiting te waarborgen op de recente plannen voor herinrichting van de Dorpstraat.

Het plan kan gedurende de bovenvermelde termijn van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Gedurende de bovenvermelde termijn van zes weken kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht;

schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Degene die beroep heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Procedure

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen