Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Lossersedijk 21 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587RB 21
Publicatiedatum
13-12-2017
Einddatum
24-01-2018
Kaart behorende bij: Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Lossersedijk 21 in De Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • Door J.H.M. Oude Egberink, perceel Lossersedijk 21, 7587 RB De Lutte geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de ruimtelijk procedure zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Datum bekendmaking 13 december 2017.

Procedure

Bezwaar indienen door de initiatiefnemer
Anderen dan de initiatiefnemer kunnen op dit moment geen bezwaar indienen op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het besluit wordt meegenomen bij de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM). Een ieder kan bij de terinzagelegging van de OBM bezwaar indienen op zowel de OBM als op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Tegen het besluit vormvrij m.e.r.-beoordeling kan alleen de initiatiefnemer tot en 23 januari 2018 met  een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser o.v.v. “bezwaarschrift m.e.r.-beoordeling, J.H.M. Oude Egberink, perceel Lossersedijk 21, 7587 RB De Lutte”.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar;
de ondertekening.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoek kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.