Vaststelling bestemmingsplan “2e partiele herziening bestemmingsplan Luttermolenveld”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587SJ 8
Publicatiedatum
19-04-2017
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “2e partiele herziening bestemmingsplan Luttermolenveld”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 4 april 2017  het bestemmingplan  “2e partiele herziening bestemmingsplan Luttermolenveld”  heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 april 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling t.b.v. een herverkaveling van een plangebied  aan de Waterradmolen te de Lutte. Het betreft een verschuiving/uitbreiding van de geldende bouwvlakken van de bestemming “Woondoeleinden” van het bestemmingsplan Luttermolenveld aan de Waterradmolen.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie
1.           De week van Losser 19 april 2017
2.           Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.           Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen