Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ND 5
Publicatiedatum
19-04-2017
Einddatum
31-05-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in

het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor:

  • twee nieuw te bouwen woningen op en nabij de locatie Bentheimerstraat 9 te De Lutte (voormalig restaurant De Tankenberg, later De Pan) hogere grenswaarden van 53, respectievelijk 50 dB vast te stellen.

Beschrijving

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 20 april  tot en met woensdag 31 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen

Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen, of voor zover het besluit afwijkt van het ontwerpbesluit.

Losser,12 april 2017

Publicatie
1.         De Week van Losser
2.         www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.         Staatscourant
4.         Publicatiebord

Bijlagen