Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreiden voorbereidingsprocedure Wabo realisatie zonnepark in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
13-07-2017
Einddatum
24-08-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreiden voorbereidingsprocedure Wabo realisatie zonnepark in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat:

Beschrijving

  • De gemeenteraad op  20 juni 2017 heeft besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren. Dit raadsbesluit heeft betrekking op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark op de percelen gelegen nabij Strootsweg en Lakerinksweg in Overdinkel, kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met kadastrale nummers 732, 733, 734, 737, en 738. Het zaaknummer van deze aanvraag is 17Z00629. Vanwege het besluit van de gemeenteraad om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren is het college in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens om de bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning te weigeren.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit voor het weigeren van de omgevingsvergunning (ligt samen met de bijbehorende stukken (inclusief het ontwerpbesluit van gemeenteraad om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren) met ingang van donderdag 13 juli 2017 tot en met woensdag 23 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen
Gedurende deze termijn kan door een ieder zienswijzen worden ingediend tegen deze voornemens. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Wij verzoeken u in uw zienswijzen duidelijk aan te geven of deze betrekking hebben op het ontwerpbesluit voor het weigeren van de omgevingsvergunning ,en/of ontwerpbesluit van gemeenteraad om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren.
Vragen
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.